Jednatelé společnosti Green House lnvest s.r.o.

se sídlem Petřvald, Ostravská 452,  PSČ 735 14,
IČO: 02814951, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 58621

svolávají řádnou valnou hromadu

společníků,  která se bude konat dne 20.4.2017 od 13:00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti  s tímto programem:

Zahájení valné hromady.
Volba předsedy valné hromady.
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku-úhrady ztráty, návrh na výplatu podílů.
Schválení účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku.
Usnesení valné hromady a závěr.
Registrace společníků začíná v 12:30 hodin v místě konání valné hromady.

Společník může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě speciální písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem společníka platící jen pro jednu valnou hromadu.

Řádná účetní závěrka je společníkům k nahlédnutí v sídle firmy v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hodin.
za jednatele společnosti Green House Invest s.r.o.

Ing. Martin Golík, jednatel